Privacy policy

GENERAL

Als een aspect van de Privacybeleid niet duidelijk is, kan u altijd extra informatie opvragen via het volgende e-mailadres: [email protected].

WAT IS QUIVR?

“Quivr” laat studenten toe in één App alle informatie te ontvangendie voor studenten relevant is. De App bevat uw eigen uurrooster,een uittreksel van het uurrooster van uw vrienden (indientoegestaan), informatie omtrent studentenrestaurants, data overde bezettingsgraad van de bibliotheken, informatie over stages en vacatures, nieuws door Veto enzovoort. Deze dienst wordt aangeboden door Student Innovations vzw (“wij”, “ons”, “onze”), beide door een mobiele en webapp.

Meer informatie over onze organisatie:

 

Data Protection Officer:

ONZE VISIE OP PRIVACY

Uw privacy is heel belangrijk voor ons. In overeenstemming met deze uitspraak hebben we dit Privacybeleid ontworpen zodat u kan begrijpen hoe we uw data verzamelen, doorsturen, meedelen en gebruiken en hoe we uw privacy beschermen wanneer u gebruik maakt van onze App en website, zoals in onze Algemene Voorwaarden staat.

OVEREENKOMST

Voordat u ons Privacybeleid verder leest, melden we u dat:

Onze Dienst is toegespitst op studenten aan de universiteit, die in het algemeen ouder zijn dan 17 jaar. Onder geen enkele voorwaarde hebben wij de intentie om data te verzamelen van individuen onder 13 jaar. Indien u vermoedt dat een gebruiker jonger is dan 13 jaar, contacteer ons zo snel mogelijk via [email protected].

DEFINITIES

Al deze woorden staan met hoofdletters in de Algemene Voorwaarden en moeten op die manier begrepen worden.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ OVER JOU?

We zullen uw informatie enkel verzamelen om onze doelen te bereiken, tenzij we uw toestemming ontvangen of indien het verplicht is onder de wet. Onze doelen zijn: de voorziening van informatie relevant voor studenten, zoals uw eigen uurrooster, een uittreksel van het uurrooster van uw vrienden (indien toegestaan), informatie omtrent studentenrestaurants, data over de bezettingsgraad van de bibliotheken, informatie over stages en vacatures, nieuws door Veto enzovoort. Uw gegevens zijn essentieel voor de normale werking van de App.

We verzamelen drie categorieën van gegevens :

1. Gegevens specifiek geleverd door de gebruiker

Alle gegevens specifiek geleverd door de gebruiker, met inbegrip van maar niet enkel: naam, voornaam, email, taal, verblijfplaats, onderwijsinstelling, faculteit, favoriete bibliotheek, favoriete restaurant en u eigen toevoegingen aan de kalender.

2. Gegevens automatisch geleverd door de gebruiker

Alle data die u (de Gebruiker) automatisch levert, met inbegrip van maar niet beperkt tot: browsertype, IP adres, aantal login sessions, gebruikstijd, datum van eerste gebruik, datum van laatste gebruik, operating system; merknaam en het type computer, smartphone of tablet; telecomprovider, globale instellingen en lokale regio (geen GPS coördinaten).

3. Informatie geleverd door de onderwijsinstelling

Alle data omtrent de gebruiker, geleverd door de onderwijsinstelling(en), noodzakelijk voor Student Innovations vzw om onze Dienst normaal te laten werken, zoals (maar niet enkel) u uurrooster.

Merk op dat het besturingssysteem van uw mobiele telefoon of computer, wanneer u de App of de Website gebruikt, andere informatie opslaat. Zulke opslag is niet gerelateerd aan Student Innovations vzw en wij zullen hier dus ook geen verantwoordelijkheid voor opnemen.

HOE GEBRUIKEN WE DE INFORMATIE DIE WE OVER JOU VERZAMELEN?

De bovenstaande gegevens categorieën staan ons toe ons statutair doel na te streven, namelijk: het leven van studenten efficiënter maken door het aanbieden van digitale applicaties , zoals de mobiele applicaties en online oplossingen, informatie toegankelijker maken en het gebruik van open data te promoten. Daarnaast zullen u Gegevens gebruikt worden voor analytische doeleinden.

We gebruiken jouw Gegevens enkel voor deze doeleinden tenzij voor doeleinden die binnen de redelijke verwachtingen vallen. Specifiek worden uw gegevens gebruikt om:

HOE MOGEN WIJ UW INFORMATIE DELEN?

Zonder u toestemming delen wij geen van u gegevens met derde partijen. Door het versturen of accepteren van de Vriend Optie gaat u ermee akkoord om de (door jou) aangeduide data (o.a. lessenrooster) met andere Gebruikers te delen wanneer u iemand toevoegt als vriend.

We zullen echter Gegevens moeten openbaren wanneer we denken dat actie nodig is om:

Analytische Gegevens staan ons toe u gebruikservaring te optimaliseren. Om dit te bereiken delen we u data met Google (Analytics) en Amplitude Inc. Google Analytics ontvangt niet-persoonlijk identificeerbare Gegevens en Amplitude Inc ontvangt niet-persoonlijk en persoonlijk identificeerbare Gegevens.

Wij hebben een dataverwerkingsovereenkomst met Amplitude om te verzekeren dat u Gegevens beschermd zijn.

Ten slotte, Gegevens kunnen verstuurd worden binnen de context van een juridische overdracht.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

In overeenstemming met artikel 15 tot 21 van de AVG bezit u een aantal rechten die hieronder opgelijst staan.

Je kan van ons informatie ontvangen omtrent:

Daarnaast kan u ons ook verzoeken om:

Bovendien kunt u uw persoonlijke gegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal leesbaar formaat ontvangen om die gegevens naar een andere serviceprovider te verzenden. Dit recht wordt ook wel het recht op gegevensoverdraagbaarheid genoemd.

Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is echter alleen van toepassing op gegevens die u ons expliciet verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot: naam, voornaam, email, taal, verblijfplaats, onderwijsinstelling, faculteit, favoriete bibliotheek, favoriete restaurant en u eigen toevoegingen aan de kalender; alle gegevens over u die door een onderwijsinstelling worden verstrekt, zoals (maar niet beperkt tot) uw rooster, vallen niet onder dit recht.

Als u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar [email protected].

WAAR EN HOE LANG SLAAN WE U INFORMATIE OP?

Uw persoonlijke gegevens als Gebruiker worden opgeslagen op servers in de Europese Unie.

Uw persoonlijke gegevens als Gebruiker worden opgeslagen op servers in de Europese Unie. We informeren u echter dat om een ​​optimale service te bieden, we gebruik maken van de diensten van verschillende verwerkers (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een service die onze softwarefouten registreert) die zich in de VS bevinden. Voor de meeste van deze diensten gebruiken we een lokale database, die zich in de Europese Unie bevindt.

Conform artikel 32 AVG nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Zoals, maar niet beperkt tot, het versleutelen van back-ups en het hashen van tokens. Als we een datalek ontdekken dat waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, zullen we u hierover onmiddellijk op de hoogte brengen.

Uw gegevens worden automatisch verwijderd na anderhalf jaar inactiviteit. Om de ongewenste verwijdering van uw account te voorkomen, ontvangt u een maand voordat uw gegevens worden verwijderd een melding.

Om praktische redenen is het mogelijk dat back-ups met uw gegevens na bovengenoemde verwijdering nog steeds beschikbaar zijn. Deze back-ups zijn echter voldoende versleuteld en back-ups ouder dan 2 maanden worden automatisch verwijderd. Er is een systeem opgezet dat, in het geval dat we onze gegevens moeten herstellen, uw gegevens niet worden hersteld naar onze productiesystemen.

WAT OMTRENT DE COOKIES DIE WE GEBRUIKEN?

Ons Cookiebeleid is te raadplegen via de Applicatie of te vinden via de ‘footer’ van onze Website: https://quivr.be/home/.

VERANDERINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Student Innovations VZW behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Als we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we informatie behandelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de web- of mobiele app of via een andere vorm van communicatie (bijvoorbeeld per e-mail).

Tenzij anders vermeld, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. Nadat eventuele wijzigingen in het Privacybeleid zijn toegepast, zal Student Innovations VZW ervoor zorgen dat de Gebruiker duidelijke en ondubbelzinnige toestemming kan geven voor de wijzigingen wanneer dit wettelijk verplicht is, voordat hij gebruik blijft maken van onze Diensten. Als u zich tegen een van de wijzigingen verzet en niet langer gebruik wilt maken van onze Diensten, kunt u uw profiel verwijderen en kunt u de overeenkomst beëindigen zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene voorwaarden.

SPLITSBAARHEIDSCLAUSULE

Indien één van de delen van dit Privacybeleid ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige delen van dit Privacybeleid, dat volledig van kracht blijft.

HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, kan u ons altijd contacteren via [email protected] of [email protected].