Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN 22/09/2015

DEFINITIES

 • Onder gebruiker wordt begrepen iedere natuurlijk of rechtspersoon die toegang heeft tot de functies van de App (zie 4).
 • Onder website wordt begrepen de webpagina’s achter www.quivr.be, www.StudentInnovations.be en al hun subwebpagina’s, alsook de webapplicatie die studenten toelaat een of meerdere functies van de Student Innovations app te gebruiken.
 • Onder App wordt begrepen de smartphone- of tabletapplicatie Student Innovations, die samen met de website het voorwerp van deze algemene voorwaarden uitmaakt.
 • Onder Student Innovations wordt begrepen als verzamelnaam voor de website en de App. Student Innovations is de merknaam voor de producten en diensten die Student Innovations aanbiedt.
 • Onder Student Innovations wordt begrepen de rechtspersoon Vzw Student Innovations, met als BTW-nummer 0561.923.869 en maatschappelijke zetel op de Jachthuislaan 14, 3210 Lubbeek.
 • Onder Vriendenfunctie wordt begrepen de functie in de App en de website die gebruikers toelaat zich onderling te verbinden en op die manier hun uurrooster met elkaar te delen.
 • Cookies wordt begrepen als kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.
 • Nieuwsbrieven wordt begrepen als e-mails verstuurd naar alle gebruikers of een deel van de gebruikers waarin promotie wordt gemaakt, nieuwe functies worden aangekondigd of ander nieuws wordt verschaft dat geen verband houdt met het scheppen van klaarheid over technische fouten.

ALGEMEEN

Door de toegang tot en het gebruik van (1) de website en (2) de App verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden, aanvaardt u deze zonder voorbehoud en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Student Innovations niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Student Innovations de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via de contactgegevens vermeld onderaan op de website. Student Innovations geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Student Innovations spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Student Innovations kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Student Innovations hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Bij het aanmelden voor onze diensten dient u evenwel enkele persoonlijke gegevens mede te delen. Die gegevens zijn nodig om de App correct te laten functioneren.

De website en App verzamelen mogelijk informatie wanneer er zich een technische fout voordoet. Dit is eigen aan het besturingssysteem van sommige smartphones en tablets. Het gaat hierbij om de volgende informatie:

 • het unieke gebruikersnummer van de gebruiker;
 • het totaal aantal inlogsessies;
 • het totaal aantal uren van gebruik van de App;
 • de datum van eerste aanmelding;
 • de datum van de laatste aanmelding;
 • het besturingssysteem van de smartphone of tablet;
 • de merknaam en het type van smartphone of tablet;
 • de telecomoperator van de smartphone;
 • de globale instellingen van de smartphone of tablet;
 • locatie van de smartphone of tablet berekend op basis van het WIFI-signaal van het toestel.

Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Student Innovations geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketingdoeleinden aangewend;
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan op de website. Hoe beschikt ook steeds over de optie uw persoonlijke gegevens te verwijderen indien u de diensten van Student Innovations niet langer wenst te gebruiken;
 • Student Innovations treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens;
 • Student Innovations verstuurt geen nieuwsbrieven.

De website kan gebruik maken van cookies.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers gehuurd door Student Innovations. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Indien u de vriendenfunctie gebruikt kunnen gebruikers waarmee u zich verbonden hebt uw uurrooster op hun App of webpagina bekijken. Enkel uw naam en uurrooster worden op die manier gedeeld en dit enkel met verbonden vrienden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Student Innovations behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie alsook op de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

VERTROUWELIJKHEID

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Student Innovations bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Student Innovations wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Student Innovations mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Student Innovations, ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

AANSPRAKELIJKHEID

Student Innovations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. Student Innovations kan bovendien, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor: – enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Student Innovations afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.

Zo:

 • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Student Innovations websites, toegang verschaffen tot de website van Student Innovations, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Student Innovations.
 • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.
 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
 • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover Student Innovations deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding.
 • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programeercode, software, van Student Innovations of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
 • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen, websites, en praktijken van websites die niet door Student Innovations uitgebaat worden.

KU LEUVEN DATA SERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Data voor het uurrooster wordt gehaald bij de KU Leuven associatie.Louter door het gebruik van de website en de App verklaart de gebruiker zich dan ook akkoord met de KU Leuven Data Service Gebruiksvoorwaarden (https://admin.kuleuven.be/icts/services/dataservice/gebruiksvoorwaarden.html)

WETTELIJKE BEPALINGEN EN BEVOEGDE INSTANTIES

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen impact op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen van dwingend recht of openbare orde. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd voor geschillen in verband met Student Innovations’s diensten.

AKKOORD EN WIJZIGINGEN

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u contact op te nemen met Student Innovations. Indien u Student Innovations niet op de hoogte brengt van uw onbehagen met deze gebruiksvoorwaarden, geeft u aan dat u afziet van alle rechten indien u de toegang tot en het gebruik van de informatie, toepassingen en data op de Student Innovations website, en/of de toegang tot en de exploitatie van de interactieve toepassingen verder zet. Student Innovations kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik wijzigen. Als Student Innovations deze algemene voorwaarden wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze voorwaarden die wijzigingen weergeven en zullen we u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum bovenin deze algemene voorwaarden bij te werken.